สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ข้อมูลพื้นฐานชุมชน

จังหวัดเพชรบุรี

ชุมชน รายละเอียด
หัวสะพาน
วังตะโก
นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
สมอลก
กลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชรบุรี
โพไร่หวาน
ชุมชนโพไร่หวาน
วิสาหกิจชุมชนบ้านทะเลหอม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย บริเวณหน้าศูนย์วิทยาสาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร
...................
-
eqeqwe
ท่าเรือคลองบางทะลุ
ท่าเรือคลองบางกุฬา
ธนาคารปูม้าหาดเจ้าสำราญ
ธนาคารปูม้าคลองบ้านบางกุฬา
แปลงน้ำเค็มเกษตรกร ตำบลหนองขนาน
สวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โป่งสลอด
หัวสะพาน-วังตะโก
มหาวิทยาลัยราชถัฏเพชรบุรี
แปลงปลูกของเกษตรกร ที่ศูนย์เรียนรู้หนองขนาน
นาบุญข้าวหอม จ.เพชรบุรี
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ชุมชนในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง จังหวัดเพชรบุรี
ชุมชนหัวสะพาน
ชุมชนวังตะโก
เมือง
ธงชัย
ทุกชุมชน
หนองโสน
ชุมชน รายละเอียด
หนองปรง
กลุ่มอาชีพหมอนฟักทองแฮนเมด บ้านน้อย
หนองชุมพล
วิสาหกิจเกษตรกรผู้ปลูกผักปลอดสารพิษบ้านพุม่วง
ห้วยท่าช้าง
ชุมชน รายละเอียด
โรงเรียนท่าตะคร้อมิตรภาพ ที่ 192
บ้านสามเรือน
โรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา
.................
ลิ้นช้าง
บ้านลิ้นช้าง
ชุมชน รายละเอียด
บ้านสระ-เจ้าพ่อเขาใหญ่
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร
โรงเรียนบ้านหุบกะพง
สหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย
ดอนขุนห้วย
บ้านดอนขุนห้วย
ท่าเรือคลองเทียน
ธนาคารปูม้าคลองเทียน
โรงเรียนบ้านบางเกตุ
วิสาหกิจชุมชนวัยหวาน
กลุ่มผู้ผลิตผักปลอดภัยตำบลดอนขุนห้วย
ไร่ใหม่พัฒนา
ชุมชนในเขตตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รางจิก
ชุมชน รายละเอียด
ยางหย่อง
บ้านหนองจอก
หัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา
บ้านในดง
บ้านท่าโล้
สหกรณ์การเกษตร
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลท่าไม้รวก
ท่าคอย
กลัดหลวง
สหกรณ์ในโครงการจัดพัฒนาที่ดินตามพระราชประสงค์หนองพลับ-กลัดหลวง
บ้านโค้งตาบาง
ชุมชน รายละเอียด
สหกรณ์การเกษตรบ้านลาด
โป่งสลอด
บางครก
ไร่สะท้อน
บ้านไร่กร่าง
หนองกะปุ
วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
พื้นที่ป่าชุมชนบ้านโป่งสลอด
กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP
ศูนย์การเรียนรู้การทำน้ำตาลโตนด (ลุงเลี่ยม)
บ้านโป่งสลอด
สหกรณ์บ้านลาด
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด
โป่งสสลอด
ชุมชนถ้ำรงค์
พื้นที่ชุมชนบ้านโป่งสลอด
-
หนองโสน
โพธิ์ลอย
วิทยาเขตโป่งสลอด
ถำรงค์
ชุมชนบ้านโป่งสลอด
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอบ้านลาด
สหกรณ์การเกษตร
ห้วยข้อง
โรงเรียนบ้านโป่งสลอด
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.บ้านลาด
ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริวิทยาเขตโป่งสลอด
ชุมชนห้วยข้อง
ไร่มะขาม
ชุมชน รายละเอียด
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรอาสาพัฒนาชุมชน ต.บางแก้ว
บางครก
ท่าแร้ง
บางลำพู
บางแก้ว
ท่าเรือคลองอีแอด
ท่าเรือคลองวัว
ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย
ธนาคารปูม้าคลองวัว
-
น้องเล็ก หอยลายทอดกรอบ
พะเนิน
บ้านพะเนิน
ชุมชน รายละเอียด
บ้านพุเข็ม
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปาเกอะญอ(อินทรีอาสา ศกร)
พุสวรรค์
แก่งกระจาน
บ้านป่าเด็ง
บ้านหนองน้ำดำ
บ้านโป่งลึก-บางกลอย
บ้านสองพี่น้อง
วิสาหกิจชุมชนอัตลักษณ์ผ้าทอกะเหรี่ยงโปว์ บ้านสองพี่น้อง
หนองน้ำดำ
สองพี่น้อง
โป่งลึก-บางกลอย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ชุมชน รายละเอียด
คลองวาฬ
ชุมชน รายละเอียด
บ้านรวมไทย
หาดขาม
ชุมชน รายละเอียด
ทุ่งกลาง
บ้านทุ่งกลาง
วิสาหกิจชุมชนบ้นแสงอรุณ
พุตะแบก
ชุมชน รายละเอียด
บ้านห้วยเกรียบ
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม(ศกร.)
หนองตาเหมือง
วิสาหกิจชุมชนนาแปลงใหญ่ธงชัย
บ้านหนองตาเมือง
ชุมชน รายละเอียด
วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ
ช้างแรก
บ้านช้างแรก
ชุมชน รายละเอียด
วังก์พง
บ้านวังก์ยาว
หนองกา
บ้านหนองกา
ชุมชน รายละเอียด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู
โรงเรียนบ้านห้วยไคร้
โรงเรียนตำรวจตะแวนชายแดน
ชุมชน รายละเอียด
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก
ร.ร.ตชด.บ้านป่าหมาก
รร.ตชด.บ้านป่าหมาก
ศาลาลัย
บางปู