สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

รายการข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการโรงสีข้าวด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการโรงสีข้าวด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-31


องค์ความรู้ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ  BCG"...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-01

11111

...

เขียนโดย Administator 2024-02-20

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-31

การพัฒนาที่ยังยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2021-07-15

องค์ความรู้ "การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน"

องค์ความรู้  "การผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือน"

...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-31

เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น

เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น
 ...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2022-11-15

ประชุมชี้แจงงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปี 2565

วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณต่อกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2021-07-10

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ติดตามผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้โครงการก...

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2021-06-25

โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบล

การสำรวจเส้นทางเดินป่าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 2...

เขียนโดย Administator 2021-08-01

โครงการจิตอาสาราชภัฏเพชรบุรี สู่ชุมชน

ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ให้กับชุมชน...

เขียนโดย Administator 2021-06-21

รายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ไตรมาส 2

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น...

เขียนโดย Administator 2021-05-07

ประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564  เวลา 14.00 น. 

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้จัดการประชุมออนไลน์ผ่าน...

เขียนโดย Administator 2021-05-17

โครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอดสู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์ (สวน สร้าง สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด)

โครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอดสู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์...

เขียนโดย Administator 2021-07-30

ประชุมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม 2564  เวลา 10.00 น. 

สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดการประชุมชี้แจงการเตรียมข้อม...

เขียนโดย Administator 2021-05-12

การตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์

11 พ.ค.2564
สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ลงพื้นที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์...

เขียนโดย Administator 2021-05-11

ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟสู่เชิงพาณิชย์

วันที่ 26-27 มีนาคม พ.ศ.2564 
สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  เข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟส...

เขียนโดย Administator 2021-03-27

การพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรปลอดภัยสู่ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2564 การพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรปลอดภัยสู่ศูนย์การเรียนรู้ผักปลอดสารพิษ ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพอาหารพื้นบ้านสู่การท่องเที่...

เขียนโดย Administator 2021-03-24

เดินตามรอยเท้าพ่อ...สานต่อความพอเพียง

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 
สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จัดกิจกรรม เดินตามรอยเท้าพ่อ...สานต่อความพอเพียง ณ แปลงเกษตรผสมผสาน วิทย...

เขียนโดย Administator 2021-03-25