สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บุคลากร

ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนาะ กลิ่นงาม
ตำแหน่ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี


  :   032-708651

  :  

 


ชื่อ-สกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนารถ บัวเขียว
ตำแหน่ง
รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น


  :   032-708692

  :  


ชื่อ-สกุล
อาจารย์ ดร.ทวิพัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม


ชื่อ-สกุล
อาจารย์ปองพล รักการงาน
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม