สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ
2564 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ฯ พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาและบุคลากร คลินิกภาษาอังกฤษ (English Clinic) นายนิสันติ ศิลประเสริฐ
2564 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ฯ การเสริมทักษะภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม Speexx สำหรับนักศึกษาและบุคลากร นางสาวอลิสา ทิมศรี
2564 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ฯ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC สำหรับ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต นางเสาวภา พงษ์พิพัฒน์
2564 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ฯ โครงการเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี
2564 โครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 ฯ โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรตามมาตรฐานสากล นางสาวเจษฎารัตน์ กล่ำศรี
2564 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร “เก่งรู้ แกร่งงาน” นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
2564 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
2564 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำเนิน พัฒนาทักษะการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับประถมศึกษา เพื่อยกระดับกระบวนการเรียนการสอนที่จะทักษะด้านการอ่านออกเขียนได้และการคิดวิเคราะห์ นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
2564 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การพัฒนาห้องสมุดและห้องเด็กเล็กโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ นายสวัสดิ์ อุราฤทธิ์
2564 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหาทรัพยากรสารสนเทศเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นางสาวสุกัลยา ปิ่นฟ้า
2564 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพชรนวัตกร ผศ.ดร.วีระชัย คอนจอหอ
2564 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดหาทรัพยากรการเรียนรู้สำหรับโรงเรียนกองทุนเพื่อการศึกษา โรงเรียนเครือข่าย และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ นางนงลักษณ์ พหุพันธ์
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) การพัฒนาชุมชนต้นแบบเกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย สุขภาพดีมีรายได้ ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) โครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมผู้สูงอายุและศูนย์เด็กเล็กสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ต.หัวสะพาน อ.เมือง จ.เพชรบุรี ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง อ.รัชดาวัลย์ จิตรพรกุลวศิน อ.ณฐกร นิลเนตร อ.กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์ ผศ.ดร.สุรีย์ ธรรมิกบวร และอ.ประเสริฐ ศรีนวล
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ชุมชนฐานราก ณ ชุมชนบ้านพุเข็ม ต.แก่งกระจาน อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มะพร้าวกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าว ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวการค้าโบราณ ทวารวดี-ศรีอโยธยาและยกระดับสินค้าชุมชนบ้านสระและชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) การแปรรูปสับปะรดแบบครบวงจรเพื่อการสร้างรายได้และพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) เวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาชุมชนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) ยกระดับรายได้ชุมชนบนเส้นทางการเรียนรู้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ชุมชนบ้านทุ่งกลาง ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ปองพล รักการงาน
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพชุมชนด้านท่องเที่ยวและอาชีพชุมชนด้วยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ศิริพร อ่วมศิริ
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อลดต้นทุนของเกษตรกร อาจารย์อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
2564 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระดับรายได้ชุมชนฐานราก (แก้ไขปัญหาความยากจน) การพัฒนาและยกระดับจุดเด่นของชมชนเพื่อสร้างรายได้และส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นในด้านจักสาน ทอผ้า หาเห็ด ณ ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สริตา บัวเขียว
2564 โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคีความเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จังหวัดเพชรบุรี นางสาวชญาณิศา นามเที่ยง
2564 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) การพัฒนาและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น ดร.กฤษฎา สุริยะวงศ์
2564 โครงการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลตำบลในจังหวัด อาจารย์อัสนีวัลย์ อินทร์ขำ
2564 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก อ.ดร.เมธาวิน สาระยาน
2564 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล โครงการประชุมจัดทำแผนเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาพื้นที่โป่งสลอดสู่การเรียนรู้อย่างยั่งยืน นางสาวสุจรรยา แก้วพรายตา
2564 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผศ.ดร.วิภวานี เผือกบัวขาว
2564 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย การวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ ระดับตำบล โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับตำบลจังหวัดเพชรบุรี (กิจกรรมป่าชุมชนสู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน) นางสาวสุจรรยา แก้วพรายตา
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการ การยกระดับคุณภาพอาหารพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวชุมชน หมู่บ้านห้วยเกรียบ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นางสาวญาณิศา มหาทำนุโชค
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากเกษตรอินทรีย์เพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟสู่เชิงพาณิชย์ นางสาวภาวิณี สุขบรรเทิง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการจ้างเจ้าหน้าที่โครงการ นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการแปรรูปสมุนไพรจากฐานแปลงเกษตรสมุนไพร ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมยกระดับคุณภาพอาหารสู่เชิงพาณิชย์ ชุมชนบ้านบางแก้ว ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี อ.ธนิดา ชาญชัย
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการศูนย์เรียนรู้เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยฝีมือช่างชั้นเอกเมืองเพชรบุรี สถาบันวิจัยฯ
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการขับเคลื่อนระบบกลไกการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นางสาวนงลักษร์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาระบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นางสาวนงลักษร์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการ การสรุปและสังเคราะห์ผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นางสาวนงลักษร์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์เรียนรู้เพื่อน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์สัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิศวกรสังคมPBRU นายหยาดเพชร พลอยดีเลิศ
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กิจกรรมจิตอาสาการทำเจลล้างมือเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ผศ.ดร.วนิดา ดุรงค์ฤทธิชัย
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ยกระดับเผือกหอมสู่ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าวพัฒนา ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี คัดแยกขยะ สร้างมูลค่า เพื่อการพัฒนาชุมชนสมอลก ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรผสมผสาน (โป่งสลอดเพื่อการเรียนรู้) นางสาวชญาณิศา นามเที่ยง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จัดทำสื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นางสาวนงลักษณ์ ขาวผ่อง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัยสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สำหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดเพชรบุรี ผศ.สุภัทรา กล่ำสกุล
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาศูนย์พัฒนาเยาวชนและผู้นำชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ทองนิล
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 1: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น อาจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ และ อาจารย์วรรณไพร แย้มมา
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวตามเส้นทางวงจรปลาทูอ่าวไทยเชื่อมโยงเส้นทางการค้าโบราณและวัฒนธรรมสมัยทวารวดีในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี-ประจวบคีรัขันธ์ รศ.ดร.กาญจนา บุญส่ง
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์ และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 10 ภายใต้หัวข้อ “ประทีปเพชร-ราชภัฏน้อมศรัทธา นบรำลึกบูชา สมเด็จ พระภัทรมหาราช นวมินทร์ เทิดไท้มหาทศมินทรสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” (The 10th ASEAN Art and Culture Exposition with international performing Art Festival) (อ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการปรับภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว ณ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพรรณ เทียมเดช
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี (อ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาระบบน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ โรงเรียนอานันท์ และโรงเรียนวไลย อาจารย์ดวงกมล อังอำนวยศิริ
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาและยกระดับเกษตรอินทรีย์สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ณปภา หอมหวล
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาและยกระดับพืชสมุนไพรวิทยาเขตโป่งสลอดสู่การสร้างมูลค่าสมุนไพรเชิงพาณิชย์ อาจารย์กิติศักดิ์ รุจิกาญจนรัตน์
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ส่งเสริมการเป็นวิทยากรประจำศูนย์พัฒนาเยาวชนและผู้นำชุมชน นางนับวรรณ เอมนุกูลกิจ
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตามชีวิตวิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
2564 โครงการตามบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สวนพฤกษศาสตร์ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การปลูกเลี้ยงพืชวงศ์ขิง เพื่อการอนุรักษ์ขยายพันธุ์เป็นไม้ประดับและนำคืนสู่ป่า นางสาวสุวรรณา ด้วงงาม
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การใช้ประโยชน์จากละมุดพันธุ์มะกอก ในอำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ดำเนินการและพัฒนาปรับปรุงสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ปูนขาวอินทรีย์และปุ๋ยหมักชีวภาพในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การสำรวจและติดตามการงอกของเมล็ดพันธุ์ไม้เด่นในพื้นที่ป่าโป่งสลอดเพื่อการอนุรักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาดา ขุนณรงค์
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การแปรรูปและพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี นางสาวสุวรรณา ด้วงงาม
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สำคัญของตาลโตนดจังหวัดเพชรบุรีเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากเนื้อตาลร่วมกับชุมชนใน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี อาจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การพัฒนาแผ่นดับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จากวัสดุเหลือทิ้งจากตาล จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
2564 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การพัฒนาแยมเนื้อตาลสุกที่มีใยอาหารและแคโรทีนอยด์สูง รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ
2565 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาและยกระดับการผลิตข้าวปลอดภัยเกษตรกรนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ปองพล รักการงาน
2565 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ยกระดับศูนย์เรียนรู้มะพร้าวครบวงจร สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการท่องเที่ยววิถีใหม่สู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์ปองพล รักการงาน
2565 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการการแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มจากโกโก้สู่การค้าเชิงพาณิชย์ อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ
2565 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา การพัฒนาผ้าไหมใยสับปะรดสู่การสร้างลายอัตลักษณ์จังหวัดเพชรบุรี (อ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2565 โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต นำเศษวัสดุจากมะพร้าวมาสร้างมูลค่าเพิ่ม ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อขยายตลาดภูมิปัญญา : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากใบสับปะรดสู่บรรจุภัณฑ์ผ้าไหมอัตลักษณ์ดอนขุนห้วย นางสาวพิชชานันท์ กรีดกราย
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย “การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสับปะรด (Pineapple Paper Soap) บนฐานวิชาการและภูมิปัญญาท้องถิ่น” อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ศึกษาดูงานการพัฒนาและยกระดับสับปะรดดอนขุนห้วย น.ส.พิชชานันท์ กรีดกราย
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผ้าทอลายตาสับปะรดดอนขุนห้วยสู่การค้าเชิงพาณิชย์ อ.ภัทรา อัตตะวิริยสกุล
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การส่งเสริมการปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้งชุมชนบ้านดอนขุนห้วย อ.ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานผลผลิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ของสับปะรดสู่ความทันสมัย อ.ศจีมาศ นันตสุคนธ์
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกองุ่น อินทผาลัม และหม่อนด้วยเทคโนโลยีการเกษตรแบบครบวงจร อาจารย์ปองพล รักการงาน
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาผลิตภัณฑ์อุปโภคเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สับปะรดดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญา บ้านดอนขุนห้วย ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา บุญส่ง
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะม่วงนอกฤดู ด้วยนวัตกรรมการเกษตรอัฉริยะ นางสาวศศิวิมล กาหลง
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การใช้ประโยชน์พื้นที่โป่งสลอดโดยการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อการสร้างรายได้ นางสาวศศิวิมล กาหลง
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าสหกรณ์การเกษตรดอนขุนห้วย นางสาวศศิวิมล กาหลง
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นิทรรศการนำเสนอผลดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อาจารย์ปองพล รักการงาน
2565 โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์สู่การยกระดับรายได้ชุมชนบ้านโป่งสลอด (ถนนสีเขียวท่องเที่ยวโป่งสลอด) ชุมชนบ้านโป่งสลอด ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี นางสาววณิชยา ทองสมนึก
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 การสำรวจทำรหัสพิกัดบริเวณการทำประมงปูม้าบริเวณชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 การสำรวจรวบรวมภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการกำจัดศัตรูพืชจากปราชญ์เกษตร อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ และจำนวนลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะฟักและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 การปลูกรักษารวบรวมขยายพันธุ์กล้วยไม้ดินพืชวงศ์ขิงข่า เพื่อการอนุรักษ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลอ่อนเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ในชุมชนบ้านโป่งสลอด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 พัฒนาพันธุ์ข้าวเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 พัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมพื้นเมือง อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 การออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล อาจารย์สำรวย มะลิถิด
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 จัดทำหนังสือพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์เพชรวนาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เล่ม 3 อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 จัดนิทรรศการงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ครั้งที่ 11 ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 สนับสนุนโรงเรียนสมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ อพ.สธ. ในงานฐาน ทรัพยากรท้องถิ่น อาจารย์พนัส ชัยรัมย์
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 การบูรณาการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น ในโรงเรียนจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.นวรัตน์ ประทุมตา
2565 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2565 จัดทำหนังสือ และโปสเตอร์ ชนิดพันธุ์ปูชายฝั่งทะเลและริมฝั่งน้ำที่ติดทะเลจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ
2566 (ยุทธ 4) 28. โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและเครือข่ายการวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ นางสาวภัทรานิษฐ์ ลวัฒนโภคิน
2566 (ยุทธ 4) 28. โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและเครือข่ายการวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัย และจัดตั้งคลินิกวิจัย นางสาวชนานุช เงินทอง นางสาวณภัค เชื้อเพชร
2566 (ยุทธ 4) 29. โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง โครงการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนการวิจัยและแหล่งทุนภายนอก และตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย นางสาวชนานุช เงินทอง ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย นายเลิศฤทธิ์ พัฒนพร
2566 (ยุทธ 4) 30. โครงการระบบพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยสู่นานาชาติและเชิงพาณิชย์ โครงการร่วมงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2566 นางสาวชนานุช เงินทอง นางสาวณภัค เชื้อเพชร นายเลิศฤทธิ์ พัฒนพร
2566 (ยุทธ 4) 30. โครงการระบบพัฒนาความร่วมมือทางการวิจัยสู่นานาชาติและเชิงพาณิชย์ โครงการพัฒนาระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์และต่อยอดเชิงพาณิชย์ และจัดตั้งหน่วยประสานงาน TLO นางสาวชนานุช เงินทอง นางสาวณภัค เชื้อเพชร
2566 (ยุทธ 5) 31. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 5) 31. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปลูกผักยกโต๊ะกางมุ้ง ชุมชนบ้านดอนขุนห้วย ปีที่ 2 ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2566 (ยุทธ 5) 31. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 1.7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเพื่อการอุปโภค ชุมชนตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร
2566 (ยุทธ 5) 31. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การขยายผลรูปแบบการดำเนินงานศูนย์สุขภาพเด็กเล็กต้นแบบ ระยะที่ 3: หนูน้อยปลอดภัย พัฒนาการสมวัย สุขใจต่างรุ่น ในเขตพื้นที่ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอกหญิง สุพัตรา นุตรักษ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณไพร แย้มมา
2566 (ยุทธ 5) 31. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสับปะรด ชุมชนตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อ.สัณฐิตาพร กลิ่นทอง
2566 (ยุทธ 5) 31. โครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การขยายผลการวิจัย การบริหารจัดการขยะ เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะต้นทางและการคัดแยกขยะเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัชชานุช พุ่มทอง
2566 (ยุทธ 5) 32. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2566 (ยุทธ 5) 32. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผลิตโกโก้ สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ชุมชนบ้านช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ
2566 (ยุทธ 5) 32. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก จ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราวประจำโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
2566 (ยุทธ 5) 32. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก นิทรรศการนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปี 2566 อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 5) 32. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก งานนำเสนอผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 5) 32. โครงการพัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการการยกระดับข้าวหอมห้วยข้องสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าเชิงพาณิชย์ด้วยศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.ปราโมทย์ ตงฉิน
2566 (ยุทธ 5) 33. หนุนเสริมศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของท้องถิ่นสู่สากล ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวศศิวิมล กาหลง
2566 (ยุทธ 5) 33. หนุนเสริมศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของท้องถิ่นสู่สากล การอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินผลกระทบทางสังคมกับการพัฒนาท้องถิ่น อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 5) 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการยกระดับฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดสาร อาหารปลอดภัย ของดียางหย่องสู่การค้าเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล
2566 (ยุทธ 5) 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2566 (ยุทธ 5) 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาศักยภาพของชุมชนผลิตโกโก้ สู่การค้าเชิงพาณิชย์ ชุมชนบ้านช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ
2566 (ยุทธ 5) 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการการพัฒนาและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร อาหาร และสุขภาพ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับชุมชนบ้านหนองน้ำดำ ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ผศ.ณรงค์ ไกรเนตร์
2566 (ยุทธ 5) 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการสร้างมูลค่าและรายได้ จากผลิตภัณฑ์ฟักทองบัตเตอร์นัท อาจารย์ อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
2566 (ยุทธ 5) 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดนวัตกรรมด้านพลังงานทดแทนแบบครบวงจรเพื่อการศึกษา และวิจัย วิทยาเขตโป่งสลอด อาจารย์ อลงกรณ์ ฉัตรเมืองปัก
2566 (ยุทธ 5) 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างแกนนำต้นแบบผู้สูงอายุสุขภาพดี ระดับ Premium ศูนย์เรียนรู้ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีเพชรหัวสะพาน-วังตะโก อาจารย์ ดร.ณฐกร นิลเนตร
2566 (ยุทธ 5) 34. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชนบ้านลิ้นช้าง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
2566 (ยุทธ 5) 35. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน/สถานประกอบการเพื่อต่อยอดสู่พาณิชย์ โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้ประโยชน์ อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ
2566 (ยุทธ 5) 35. โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน/สถานประกอบการเพื่อต่อยอดสู่พาณิชย์ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace 1.อาจารย์ ดร.วิวิศณ์ สุขแสงอร่าม ประธาน 2.ผศ.ดร.โสภาพร กล่ำสกุล รองประธาน 3.อาจารย์ ดร.กฤษฎา สุริยวงศ์ กรรมการ 4.ผศ.ดร.กฤตชน วงศ์รัตน์ กรรมการ 5.ผศ.อรอนงค์ ศรีพวาทกุล กรรมการ 6.อาจารย์ประกายรัตน์ ทุนิจ กรรมการ 7.อาจารย์วรัฏฐา เหมทอง กรรมการ 8.อาจารย์ภาสิต ศิริเทศ กรรมการ 9.อาจารย์รัญชิดา เบริล กรรมการ 10.อาจารย์พิชาภพ บุญเลิศ กรรมการ 11.อาจารย์มรรยาท ลิ้มโอฬารสุขสกุล กรรมการ 12.อาจารย์เยาวภา อินทเส กรรมการ 13.ผศ.ประสิทธิ์พร เก่งทอง กรรมการ 14.อาจารย์ ดร.ณัฐอร มหาทำนุโชค กรรมการ 15.อาจารย์กนกพร บุญธรรม กรรมการ 16.อาจารย์ ดร.สุธาสินี อัมพิลาศรัย กรรมการและเลขานุการ
2566 (ยุทธ 5) 36. การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โครงการขับเคลื่อนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม/เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม (ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การเก็บรวบรวมการฝากแม่ปูม้าไข่นอกกระดอง ไข่สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ และจำนวนลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่ได้จากการเพาะฟักและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติของธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ทิพย์สุดา ชงัดเวช
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การปลูกรักษา และขยายพันธุ์กล้วยไม้ดิน และพืชวงศ์ขิง เพื่อการอนุรักษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ รวบรวมและอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การปลูกขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการศึกษาเรียนรู้อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรข้าวพื้นถิ่น อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากละมุด รองศาสตราจารย์.ดร.จินตนา วิบูลย์ศิริกุล
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากลูกตาลเพื่อใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ในชุมชนบ้านโป่งสลอด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี (การพัฒนาสูตรอาหารว่างเพื่อสุขภาพจากลูกตาลอ่อน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา สุคนธ์ธารา
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมพื้นเมือง อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การถ่ายทอดเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรจากใยตาล อาจารย์สำรวย มะลิถอด
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรกำจัดศัตรูพืช เพื่อยื่นขอขึ้นทะเบียน อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การพัฒนาสบู่เหลวและแชมพูจากลูกตาล ชุมชนบ้านโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พูนศิริ ทิพย์เนตร
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ฐานข้อมูลพันธุกรรมข้าวพื้นเมืองจังหวัดเพชรบุรี อาจารย์ ดร.สุมิตานันท์ จันทะบุรี
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์ ดร.ญาณพัฒน์ พรมประสิทธิ์
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จัดทำหนังสือกล้วยไม้อนุรักษ์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี อาจารย์วุฒิชัย ฤทธิ
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ การจัดทำหนังสือพรรณพืชท้องถิ่นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ฯ ป่าโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี “หนังสือพรรณพฤกษชาติในป่าโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี เล่ม 3 พืชสมุนไพร” ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์นภัส สุวรรณสินธุ์
2566 (ยุทธ 5) 38. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์โครงการ อพ.สธ.-มรภ.เพชรบุรี อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การจัดศูนย์การเรียนรู้ถาวร “PHET-RAJABHAT HERTIAGE” (ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โครงการบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอดระยะที่ 1 อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน พัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์ นางสาวศศิวิมล กาหลง
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การพัฒนาและยกระดับศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ สู่ต้นแบบนวัตกรรมเกษตรแบบครบวงจร เพื่อการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ วิทยาเขตโป่งสลอด อาจารย์ ดร.ฟาริดา ร่มพฤกษ์
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้พันธุ์ไผ่เพื่อการศึกษา วิจัย และยกระดับรายได้ของชุมชนโป่งสลอดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อาจารย์ ดร.จุฬาพร ศรีรังสรรค์
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โครงการ การพัฒนาและยกระดับการผลิตมะม่วงนอกฤดูและองุ่นอินทผาลัม เพื่อการศึกษาและการค้าของชุมชน นางสาวศศิวิมล กาหลง
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน จ้างพนักงานชั่วคราวประจำศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานวิทยาเขตโป่งสลอด นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การติดตั้งระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์เพื่อการบริหารจัดการน้ำแปลงสาธิตการปลูกพืชเศรษฐกิจ ณ วิทยาเขตโป่งสลอด นางสาวศศิวิมล กาหลง
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการปลูกกาแฟและพืชพื้นถิ่นเพื่อการเรียนรู้และการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน บริหารจัดการศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานวิทยาเขตโป่งสลอด นางสาวศศิวิมล กาหลง
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การบริหารจัดการร้านอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสร้างรายได้ศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด ระยะที่ 2 อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกพืชเศรษฐกิจตามแนวคิดทฤษฏีใหม่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางสาวศศิวิมล กาหลง
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การปรับปรุงคลองระบายน้ำและทางเดินบริเวณแปลงเกษตร ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานวิทยาเขตโป่งสลอด อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน แปลงสาธิตการปลูกผักยกโต๊ะ เพื่อการเรียนรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งสลอด ดร.ศิริวรรณ แดงฉ่ำ
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 4 อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ดร.บุญชาติ คติวัฒน์
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การผลิตโคเนื้อคุณภาพปลอดภัยและการพัฒนางานกายภาพศูนย์เรียนรู้การเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผศ.ดร.วนิดา มากศิริ
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด อ.พิชาภพ บุญเลิศ
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน พัฒนาสื่อดิจิทัลและนิทรรศการเสมือนจริงของศูนย์เรียนรู้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาราชภัฏเพชรบุรี นายสัญญา ธีระเดชอุปถัมภ์
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและพฤกษเคมีของพืชสมุนไพรในพื้นที่โป่งสลอด ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ภายใต้การขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอดฯ อ.ดร.เบญจวรรณ ดุนขุนทด
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การต่อต้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนผ่านกระบวนการเรียนรู้และการวิเคราะห์เรื่องการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าโป่งสลอด ผศ. สุภาดา ขุนณรงค์
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพพื้นสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้วิทยาเขตโป่งสลอด ผูู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน ศูนย์การเรียนรู้สถาบันช่างเมืองเพชรและศิลปกรรมร่วมสมัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์แสนประเสริฐ ปานเนียม
2566 (ยุทธ 5) 39. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การพัฒนาและส่งเสริมภาพลักษณ์ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด สู่แผนการตลาดแบบครบวงจร อาจารย์ ดร.พีรศุษย์ บุญมาธรรม
2566 (ยุทธ 3) 26.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ประจำปี 2566 (จุดประกายการเรียนรู้ ครู ตชด.ต้นแบบ) อาจารย์ปองพล รักการงาน
2566 (ยุทธ 3) 26.โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพฐ. โรงเรียน ตชด. และโรงเรียนกองทุนการศึกษา พัฒนาการจัดการคุณภาพการศึกษาการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในเครือข่ายวิทยาเขตโป่งสลอด นางสาวศศิวิมล กาหลง
โครงการหลัก โครงการย่อย ผู้รับผิดชอบ
2567 (ยุทธ4) โครงการที่ 29 โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและเครือข่ายการวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง การพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย นางสาวชนานุช เงินทอง ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย นายเลิศฤทธิ์ พัฒนพร นางสาวณภัค เชื้อเพชร
2567 (ยุทธ4) โครงการที่ 29 โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและเครือข่ายการวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง ร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 7” นางสาวชนานุช เงินทอง ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย นายเลิศฤทธิ์ พัฒนพร นางสาวณภัค เชื้อเพชร
2567 (ยุทธ4) โครงการที่ 29 โครงการพัฒนาระบบกลไกการบริหารงานวิจัยและเครือข่ายการวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง การพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย RAINS for LCP Food Valley ปี 2 นางสาวชนานุช เงินทอง ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย นายเลิศฤทธิ์ พัฒนพร นางสาวณภัค เชื้อเพชร
2567 (ยุทธ4) โครงการที่ 30 โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยสู่ความเป็นเลิศที่มีผลกระทบสูง การพัฒนาแผนงาน/ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอทุน Fundamental Fund 2568 นางสาวชนานุช เงินทอง ดร.บัณฑิตพงษ์ ศรีอำนวย นายเลิศฤทธิ์ พัฒนพร นางสาวณภัค เชื้อเพชร
2567 (ยุทธ 5) โครงการ 32 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาชุมชนในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ หนองพลับ-กลัดหลวง อาจารย์ปองพล รักการงาน
2567 (ยุทธ 5) โครงการ 32 : เสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามพันธกิจการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน การพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์จากสาหร่ายทะเล สู่การค้าเชิงพาณิชย์ อาจารย์ชลิดา ช้างแก้ว
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 33 : พัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สำรวจความต้องการเพื่อจัดทำโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางสาวศศิวิมล กาหลง
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 33 : พัฒนารูปแบบการพัฒนาท้องถิ่นด้วยรูปแบบ BCG เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานราก สนับสนุนและบริหารจัดการงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางสาวศศิวิมล กาหลง
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 34 : หนุนเสริมศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของท้องถิ่นสู่สากล กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจและประเมินผลกระทบโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 นางสาวศศิวิมล กาหลง
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 34 : หนุนเสริมศักยภาพบุคลากรและภาคีเครือข่ายการทำงานด้านการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อสร้างขีดความสามารถการแข่งขันของท้องถิ่นสู่สากล โครงการจ้างเจ้าหน้าที่ชั่วคราวประจำโครงการยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2567 นางสาวทิพย์วรรณ ทองสัมฤทธิ์
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 35 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานรากชุมชนบ้านหนองกา สู่วิสาหกิจท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายพนัส ชัยรัมย์
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 35 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนบ้านช้างแรก สู่วิสาหกิจชุมชนต้นแบบ ด้านเศรษฐกิจระดับประเทศ อาจารย์นราธร สัตย์ซื่อ
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 38 : การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ โครงการงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอาเซียนสัมพันธ์และการแสดงนานาชาติ ครั้งที่ 12 “รากพริบพรี อัญมณีวัฒนธรรม ล้ำค่ามรดกโลก” (ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 38 : การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ กิจกรรมงานศิลปวัฒนธรรม พ.จ.น.ก สัมพันธ์ ครั้งที่ 44 (ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 38 : การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ กิจกรรมร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมสร้างสุข รุกขมรดกยางนา ภูมิสร้างสรรค์ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art @ ถนนต้นตาล ครั้งที่ 3 #เด็กเลี้ยงวัว (ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 38 : การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ กิจกรรมร่วมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 "ด๊ะดาดศาสตร์ศิลป์ แผ่นดินสยาม” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 38 : การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ กิจกรรมประชุมวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ ๔ และระดับนานาชาติครั้งที่ ๑๔ ภายใต้ชื่องาน "พลังศิลปวัฒนธรรมสร้างสรรค์เศรษฐกิจ" The 4th National and the 14th International Conference on Arts and Culture: Soft Power – Arts and Culture in Creative Economy ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ (ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 38 : การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ กิจกรรมร่วมประชุมสามัญประจำปี 2567 สภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย (ผศ.ดร.วรรณวิภา มัธยมนันท์) รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 38 : การแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม งานสร้างสรรค์/งานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติ การยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน ในมุมมองปราชญ์แผ่นดิน นางสาวศศิวิมล กาหลง
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 41 : ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การพัฒนาศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม เขาแด่น คาเฟ่ อาจารย์ณปภา หอมหวล
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 41 : ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การบริหารจัดการโรงสีวิสาหกิจชุมชนไร่มะขาม ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี รองศาสตราจารย์ ดร.สริตา บัวเขียว
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 41 : ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอด มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นางสาวศศิวิมล กาหลง
2567 (ยุทธ 5) โครงการที่ 41 : ศูนย์เรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน การยกระดับศูนย์การเรียนรู้ป่าชุมชนบ้านโค้งตาบาง สู่ชุมชนคาร์บอนเครดิตแบบครบวงจร อาจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ วิบูรณ์กาล