สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การพัฒนาที่ยังยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

การพัฒนาที่ยังยืน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ภายในปี 2564 จะเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านอาหาร การท่องเที่ยว และสร้างสรรองค์ความรู้ด้วยศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดข่าว

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2021-07-15