ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

สวน สร้าง สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด

สวน สร้าง สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด

รายละเอียดข่าว

วันนี้ เวลา 9.00 น. 

สำนักงานยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ลงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ วิทยาเขตโป่งสลอดเพื่อติดตามและบูรณาการการทำงานร่วมกับคณะและภาคีเครือข่ายเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานเป็นSocial Labของชุมชนและราชภัฏเพชรบุรีโดยมีกิจกรรมดังนี้

   1. ผศ.ดร.สุดารัตน์ ไชยเฉลิม และนักศึกษาสาขาสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ร่วมกับชุมชนในการทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ในศูนย์เรียนรู้เนื่องจากเป็นนโยบายที่จะทำให้ศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์เกษตรอินทรีย์ 100%

   2. อาจารย์เจิมธง ปรานารถรักษ์ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมพลังงานลงพื้นที่เพื่อเชื่อมต่อแผงโซลาเซลล์กับระบบนำ้โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นตัวขับเคลื่อน

   3. เจ้าหน้าที่จากสำนักยุทธศาสตร์ฯและหน่วยอนุรักษ์พันธุกรรมพืชร่วมกับนักศึกษาสาขาเกษตรศาสตร์และสาขาสังคมศึกษาร่วมกันปรับพื้นที่เพื่อเตรียมปลูกพืชสมุนไพรชนิดต่างๆซึ่งคาดว่าจะเป็นสวนสมุนไพรที่สมบูรณ์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและมหาวิทยาลัยของเราต่อไ

     สำนักยุทธศาสตร์ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันทำงานเพื่อชุมชนและเพื่อมหาวิทยาลัยของเรา

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาเขตโป่งสลอด

เขียนโดย Administator 2021-07-17