สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น

เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น

เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น
 

รายละเอียดข่าว

ศูนย์ประสานงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปิดรับข้อเสนอโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
- โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ University as Marketplace
- โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ยั่งยืน สำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน 
- โครงการตามบริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฯ ได้ที่ https://docs.google.com/document/d/1XP13ZamrG9Opo9rgaeXeAIW85thuquhh/edit?usp=sharing&ouid=114317091300407714477&rtpof=true&sd=true หรือสแกนผ่าน QR-code ตามรูปภาพประชาสัมพันธ์
สามารถอ่านรายละเอียดตัวชี้วัดโครงการฯ ได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/106O9xOACMT00FjB2La1kTCz2PBrB_KS7?usp=sharing หรือสแกนผ่าน QR-code ตามรูปภาพประชาสัมพันธ์ 
สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของคณะ เพื่อตรวจสอบเบื้องต้นก่อนจัดส่งที่ศูนย์ประสานงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ทาง E-mail : developpbru@mail.pbru.ac.th 
ทั้งนี้สามารถติดต่อประสานงานสอบถามการยื่นข้อเสนอโครงการฯ เพิ่มเติม ได้ที่นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของคณะ และหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
 

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2022-11-15