สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องค์ความรู้ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ  BCG"

รายละเอียดข่าว

องค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมการพัฒนาและยกระดับการปลูกสับปะรดดอนขุนห้วยสู่มาตรฐานและการค้าเชิงพาณิชย์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรด ตำบลดอนขุห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี องค์ความรู้ที่ได้รับ คือ "การสร้างมูลค่าเพิ่มให้สับปะรดด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"
    

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-01