สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

รายละเอียดข่าว

องค์ความรู้ที่ได้รับจากโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 3 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าเด็ง ชุมชนบ้านหนองน้ำดำและชุมชนบ้านโป่งลึก-บางกลอย คือ องค์ความรู้การบริหารจัดการผลผลิตกาแฟโรบัสต้าเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ BCG

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-31