สำนักงานโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการโรงสีข้าวด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการโรงสีข้าวด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

องค์ความรู้ "การบริหารจัดการโรงสีข้าวด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG"

รายละเอียดข่าว

องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนนาแปลงใหญ่บางสะพานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากข้าว กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เกษตรกรกลุ่มนาแปลงใหญ่ ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คือ  องค์ความรู้ "การบริหารจัดการโรงสีข้าวด้วยแนวคิดเศรษฐกิจ BCG” ของกลุ่มนาแปลงใหญ่ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 

เขียนโดย ผู้ควบคุมหลัก 2023-08-31